CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.internetgirona.cat és propietat de WEBCAMS SL amb CIF B17816216 i adreça fiscal en C/ JOAN TORRENT I FÁBREGAS 17 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre WEBCAMS SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

WEBCAMS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, WEBCAMS SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda de dominis web, serveis de hosting, programaris informàtics i servidors.

La durada de l'contracte quedarà vinculada a la finalització de l'servei contractat.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de WEBCAMS SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, WEBCAMS SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i/o de reserva, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de WEBCAMS SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal de l'tractament de les seves dades és la correcta execució de l'contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o a l'correu electrònic dades@internetgirona.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de l'servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb WEBCAMS SL al telèfon d'atenció a client 872 55 05 82 o mitjançant el correu electrònic dades@internetgirona.cat

Tots els continguts de la web estan en Català.

Prèviament a la prestació de l'servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de l'servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

En cas d'un servei en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent WEBCAMS SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, WEBCAMS SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Garanties

WEBCAMS SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. WEBCAMS SL disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà dirigir-se a l'establiment de WEBCAMS SL, a el servei de postvenda, per correu electrònic a dades@internetgirona.cat o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client 872 55 05 82 o mitjançant el correu electrònic dades@internetgirona.cat

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses i prestació dels serveis

WEBCAMS SL només realitza el servei a Mundial. En tot cas, a la corresponent factura es detallaran les despeses relatives a l'servei contractat.

WEBCAMS SL informa als seus clients que disposen de 30 dies de període de prova.

Execució de el servei

Depenent de el servei que contracti, WEBCAMS SL es compromet a realitzar el servei en un màxim de:

- Dominis web de 24-72 hores.
- Serveis de hosting, servidors virtuals i ubicats de 12/24 hores.
- Programari informàtic fins a 72 hores.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l'banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de WEBCAMS SL.

A l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l'càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l'proveïdor i de l'titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació de l'corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de WEBCAMS SL a l'rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Transferència Bancària

A l'seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries de WEBCAMS SL.

És molt important que a l'realitzar la transferència indiqui a l'assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-lo.
Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic dades@internetgirona.cat. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació de el servei fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que a l'ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, WEBCAMS SL podria paralitzar el servei contractat a l'no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

- Pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la primera vegada que contracta els nostres serveis, pot seleccionar aquesta forma de pagament i WEBCAMS SL li passarà un càrrec per banc a el número de compte que ja ens hagi fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la primera vegada que contracta els nostres serveis i vol fer servir aquesta modalitat de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, del nostre e-mail: dades@internetgirona.cat o mitjançant el número d'atenció al client 872 55 05 82.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal: http://www.paypal.com.

La disponibilitat de serveis oferts per WEBCAMS SL pot variar en funció de l'servei. En cas de no execució per indisponibilitat, WEBCAMS SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, WEBCAMS SL podrà donar la doble opció de: oferir als el client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per WEBCAMS SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Dret de desistiment

El client disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració de l'contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 872 55 05 82, dirigint-se a l'correu electrònic dades@internetgirona.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ JOAN TORRENT I FÁBREGAS 17 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació de servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l'abonament de l'import proporcional a la part prestada de el servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l'objecte de el contracte.

Reemborsament de l'pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

WEBCAMS SL abonarà les quantitats satisfetes pel client si aquest realitza la cancel·lació de el servei en el període de prova.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de WEBCAMS SL està situat en C/ JOAN TORRENT I FÁBREGAS 17 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA) o mitjançant el correu electrònic dades@internetgirona.cat

Jurisdicció

Així mateix, WEBCAMS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. WEBCAMS SL té el seu domicili a Sant Feliu de Guíxols, Girona, Espanya.