Preguntes Freqüents - FAQ

Que és la LSSI?

La Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), incorpora a l'ordenament legislatiu la Directiva 2000/31/CE de el Consell i de el Parlament Europeu en la qual es regulen determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la Informació, en particular els relatius a el comerç electrònic.

L'extraordinària expansió de les xarxes de comunicacions electròniques i especialment d'Internet així com la incorporació d'aquesta última a la vida econòmica i l'activitat comercial, fan necessari establir un marc jurídic adequat que generin en tots els actors que intervenen la confiança necessària per a l'ocupació d'aquest nou mitjà.

La LSSI, en aquest sentit, estableix tant als proveïdors de serveis d'intermediació, com a les empreses que ofereixen els seus productes i als ciutadans que tinguin una pàgina web, les regles necessàries perquè l'ús i el gaudiment de la xarxa, així com la possible activitat econòmica generada al voltant de la compra i venda de tot tipus de productes i serveis, sigui una experiència positiva, segura i fiable.

En qualsevol cas la LSSI no és l'única norma que regula les activitats comercials a Internet i depenent del caràcter específic d'algunes d'elles, haurem conèixer el que disposen les següent Lleis:

  1. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
  2. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
  3. Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  4. Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries enfront de el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac.
  5. Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació de el joc.

 

  • lssi
  • 26 Els usuaris han Trobat Això Útil
Ha estat útil la resposta?